Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons!

We willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u als natuurlijke persoon verwerken en wat de doeleinden zijn. Verder wordt ook uitgelegd welke rechten u hebt om uw privacy te garanderen en eventueel te verbeteren.

 

1. Wie zijn wij?

Uw gegevens worden verwerkt door Geysen Handelsonderneming NV, met maatschappelijke zetel Snelwegstraat 1/A, 2260 Westerlo, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0431.474.410. Binnen onze organisatie zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar naargelang van hun taken toegang toe moeten hebben. Indien u bijkomende vragen heeft en/of meer informatie wenst, kunt u ons steeds contacteren op het volgende contact adres: privacy@geysen.be.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

2.1. Gegevens die we rechtstreeks verzamelen

Volgende gegevens verzamelen we rechtstreeks, indien van toepassing.

 • Om te weten wie u bent: naam, voornaam en adresgegevens
 • Om te factureren of betalingen uit te voeren: bankrekeningnummer en BTW nummer
 • Om u te contacteren: telefoonnummer, faxnummer en e-mail adres
 • Om uw personeelsdossier in orde te houden: identificatienr. van de sociale zekerheid en informatie over uw familiale situatie
 • Om u een goede gebruikservaring op onze webpagina’s te geven: IP-adres en bezochte pagina’s

2.2. Publieke gegevens en gegevens die we onrechtstreeks verzamelen

Geysen HO NV verwerkt soms publieke gegevens.

Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of het gaat om gegevens die u zelf publiek hebt gemaakt, zoals informatie op uw website, …

Het kunnen ook gegevens zijn die publiek zijn, omdat ze bijvoorbeeld algemeen bekend zijn in uw streek of omdat ze in de pers verschenen zijn. Ook informatie op bijvoorbeeld de Kruispuntbank van Ondernemingen behoren hiertoe.

2.3. Wat u ons vertelt kan worden verwerkt

Als u ons telefonisch contacteert, is het mogelijk dat we uw voornaam en naam en uw telefoonnummer noteren om een contactoverzicht op te bouwen en te bekijken wie gebruikmaakt van onze dienstverlening.

3. Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

Naargelang van de situatie heeft Geysen HO NV bepaalde informatie van u nodig om bepaalde diensten te kunnen aanbieden. De informatie die Geysen HO NV opvraagt en waarmee wij u kunnen identificeren, wordt persoonsgegevens genoemd.

Hieronder kunt u per situatie nagaan waarom Geysen HO NV deze persoonsgegevens opvraagt en waarvoor uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt.

 • Voor contactpersonen bij klanten of prospects bij een eerste contactname met Geysen HO NV: uw gegevens zíjn noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen uitvoeren. Doordat u een contract sluit met ons dienen wij te beschikken over de nodige persoonsgegevens om onze dienstverlening, die vervat zit in het contract, te kunnen aanbieden. 

  Dit is voornamelijk het versturen van informatie in het kader van.

  ​De persoonsgegevens die worden verzameld worden administratief en boekhoudkundig verwerkt. Indien u niet wilt dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het niet mogelijk om de dienstverlening waarvoor u beroep doet op Geysen HO NV uit te voeren.
  • uitwisseling voor het ter beschikking stellen van technische medewerkers
  • uitwisseling informatie i.v.m. planning en opvolging opdrachten
  • uitwisselen informatie i.v.m. facturatie en betalingen

 

 • Potentiële nieuwe contacten door het overhandigen van het visitekaartje: indien u ons op de een of andere manier een visitekaartje heeft overhandigd, nemen wij u op in onze database. Wij gaan er hier van uit dat u door de overhandiging ook uw uitdrukkelijke toestemming geeft om te worden opgenomen in onze database.

  Bovendien is het ook mogelijk dat wij ook de publiek toegankelijke gegevens opslaan in onze database die wij over u vinden. Wij gaan ervan uit dat wij deze persoonsgegevens ook mogen bewaren vermits u deze publiek toegankelijk hebt gemaakt.
   
 • Voor leveranciers: de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst worden verzameld. Het gaat dan voornamelijk om e-mailadressen van contactpersonen om een gemakkelijke communicatie mogelijk te maken.
   
 • Voor medewerkers van Geysen HO: de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het arbeidscontract, contract met interimkantoor of contract met onderaannemers. Hier gaat het over de minimale informatie die nodig is om u te identificeren, informatie die we wettelijk nodig hebben voor de verwerking van uw personeelsdossier en de informatie die nodig is voor de vergoedingen van de prestaties die geleverd worden voor/aan Geysen HO.
   
 • Voor recruitment: we verwerken die informatie van kandidaten die nodig is om na te gaan of kandidaat geschikt is voor openstaande of toekomstige vacatures bij Geysen HO. Afhankelijk van de fase waarin de kandidaat zich bevindt, gaat hier om de minimale informatie die nodig is om de kandidaat te identificeren en te contacteren, tot informatie m.b.t. kennis, ervaring en genoten opleidingen.
   
 • Online bezoekers van onze webpagina’s en bedrijfspagina’s op sociale media: om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te bezorgen en om de veiligheid van u en uw persoonsgegevens te zo goed mogelijk te beschermen, maken we gebruik van een aantal technieken die mogelijk persoonlijke informatie, zoals IP adres en informatie over bezochte pagina’s, gebruiken. Bovendien analyseren we op anonieme wijze het gebruik van onze webpagina’s en bedrijfspagina’s op sociale media voor marketing doeleinden.

4. Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor:

 • De verwerking van het personeelsdossier
 • De interne communicatie, indien deze noodzakelijk is voor de goede werking van onze organisatie (planning, nieuwsbrieven, verslagen, mededelingen, etc.)
 • Het organiseren van opleidingen, mogelijk via externe partners
 • Het aanmelden bij klanten, conform de procedures en veiligheidsmaatregelen opgelegd door de klant.
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die Geysen heeft t.a.v. de overheid.

Geysen HO NV verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de onder punt 3 vermelde doelen. Enkel de medewerkers binnen onze organisatie, die in uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze kunnen consulteren.

Wij werken samen met een aantal derde partijen die uw persoonsgegevens ook kunnen inkijken. Het gaat om de volgende ontvangers:

 • Accountants & consultants in het kader van fiscale ondersteuning
 • HRM-dienstverleners
 • ICT-dienstverleners

5. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder punt 3 te verwezenlijken.

Uiteraard bewaren wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden. Bijv. voor facturen is dit 7 jaar.

6. Welke rechten kan ik uitoefenen om de bescherming van mijn persoonsgegevens te garanderen?

6.1. U kunt uw gegevens inkijken

Als u wilt bekijken welke persoonsgegevens wij over u verwerken, dan kan dit door uw recht op inzage uit te oefenen.

Geysen HO NV zal u een zo volledig mogelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden. Wij kunnen nu reeds bevestigen dat er géén bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden bijgehouden (zoals ras, etnische afkomst, gezondheidsgegevens, gegevens betreffende seksuele geaardheid, …).

U kunt een kopie krijgen van de persoonsgegevens die worden verzameld

6.2. U kunt uw gegevens laten verbeteren

Indien er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres,…), dan kunt u dit steeds laten verbeteren of vervolledigen.

6.3. U kunt uw gegevens laten verwijderen

Indien u van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, d.w.z. zonder hiervoor een correct doel te hebben, dan kunt u vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

6.4. U kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt

Zijn uw gegevens onjuist en heeft u gevraagd om ze aan te passen of meent u dat wij uw persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, dan kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken.

Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerken. Wij mogen uw persoonsgegevens wel blijven opslaan, maar mogen er geen verdere verwerkingen mee uitvoeren zonder uw toestemming, tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure, voor de bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang.

6.5. U kunt vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een derde partij

Indien u dit wenst, kunt u aan ons vragen om de gegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De Verordening voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, zodat dit niet in alle gevallen van toepassing is. Dit moet uiteraard geval per geval worden onderzocht.

6.6. U kunt soms weigeren dat uw gegevens volledig automatisch worden verwerkt

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. Wij maken hier echter geen gebruik van met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Mocht dit toch het geval zijn en als u het niet eens bent met zo’n volledig geautomatiseerd proces, dan kunt u bezwaar indienen hiertegen, zodat uw persoonsgegevens niet meer op deze manier worden verwerkt. Ook hier gelden een aantal uitzonderingen, die geval per geval moeten worden beoordeeld.

6.7. U kunt uw toestemming intrekken

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming (zie punt 3), kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Wij zullen dan uw persoonsgegevens moeten verwijderen.


Indien u een of meerdere van deze rechten wilt uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met ons op bovenstaand contactadres en duidelijk te specifiëren welk recht u wilt uitoefenen.

Bovendien melden we u dat u te allen tijde klacht kunt indienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u meent dat wij uw rechten zoals hierboven opgenomen niet naleven.

Snelwegstraat 1A, B-2260 Westerlo info@geysen.be 014 564 270